Energieconsulent, EPC, EAP, Energiescan en Elektrische keuring bij Econergie

U moet javascript aanzetten en de Adobe Flash Player ge´nstalleerd hebben om de website te kunnen bekijken.

Welkom

Econergie verzorgt de volgende opdrachten voor u:

KENMERKEN :

EPC - Energie Prestatie Certificaat

Vanaf 1 november 2008 is het EPC verplicht bij woningen, appartementen, ... die te koop
worden aangeboden.

Voor woningen, appartementen, ... die te huur worden aangeboden moet sinds 1 januari 2009
een EPC opgemaakt worden.

Potentiële kopers of huurders krijgen met het EPC een idee van de energiezuinigheid van de woning en bovendien krijgen ze een aantal vrijblijvende adviezen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren.

Verkopers en verhuurders kunnen met het EPC de energiezuinige kenmerken van hun woning
in de verf zetten. 

Het EPC moet dus beschikbaar zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden, zo niet loopt de eigenaar risico op een boete. Een EPC moet dus aanwezig zijn vóór ondertekening van de compromis of de akte.

Het energieprestatiecertificaat legt op zich geen eisen op aan het gebouw, maar informeert de potentiële kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw door aan het gebouw een energetische score (kengetal) toe te kennen. Deze score wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen en de isolatiewaarden van muren en dak, ramen en deuren, en de installaties voor verwarming en warm water.

Een energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van een woongebouw kan enkel opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type A.

VEA zal steekproefsgewijze controles uitvoeren op aanwezigheid en correctheid van het EPC. Indien geen EPC aanwezig is, zal de eigenaar uitgenodigd worden op een hoorzitting en riskeert hij een boete tussen 500 en 5000 euro.

EAP - Energie Advies Procedure

Een energieaudit die op vrijwillige basis wordt aangevraagd door particulieren en waarvoor een fiscaal voordeel is voorzien kan enkel uitgevoerd worden door een erkende energiedeskundige type B.

De vrijwillige energieaudit:

Energiescan

De energiedeskundige bekijkt uw energieverbruik aan de hand van uw jaarafrekeningen van uw energieleveranciers en bekijkt of U de voordeligstetariefformule hebt bij uw energieleverancier en zal indien nodig U adviseren om een andere leverancier aan te spreken.

Hij zal uw woning doorkruisen en U opmerkzaam maken op de energievreters van uw woning en U tips geven voor kleine besparingen maar indien U dit wenst ook voorstellen doen voor grote besparingen mits, beperkte investeringen.

Warm water tips

Elektrische keuring

Wij verzorgen naast uw epc ook elektrische keuringen, voordeel slechts 1 huisbezoek voor 2 atesten.

Verplichte elektrische keuring bij verkoop van oudere woningen.

De verkoper van een woning of appartement dat gebouwd werd voor 1981, is vanaf 1 juli 2008 verplicht om een keuringsattest van de elektrische installatie (elektriciteitsleidingen) voor te leggen aan de notaris. Als dit keuringsverslag er niet is, wordt de verkoop opgeschort. Deze verplichting geldt van zodra de ondertekening van het verkoop-compromis plaats vindt na 30 juni 2008.

Wat is de werkwijze en hoeveel kan dit kosten?

Nuttige Info

Vanaf 1 november 2008 is het EPC verplicht bij woningen, appartementen, ... die te koop worden aangeboden. Voor woningen, appartementen, ... die te huur worden aangeboden moet sinds 1 januari 2009 een EPC opgemaakt worden. Potentiële kopers of huurders krijgen met het EPC een idee van de energiezuinigheid van de woning en bovendien krijgen ze een aantal vrijblijvende adviezen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Verkopers en verhuurders kunnen met het EPC de energiezuinige kenmerken van hun woning in de verf zetten.

Het energieprestatiecertificaat legt op zich geen eisen op aan het gebouw, maar informeert de potentiële kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw door aan het gebouw een energetische score (kengetal) toe te kennen. Deze score wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen en de isolatiewaarden van muren en dak, ramen en deuren, en de installaties voor verwarming en warm water.

Het kengetal wordt uitgedrukt in kWh/m² en drukt uit wat het berekende jaarverbruik is ten opzichte van de bruikbare vloeroppervlakte van de woning. Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling van de (vorige) bewoners. Dit kengetal zal dus vaak niet overeenstemmen met de gegevens die u bijvoorbeeld op uw elektriciteitsfactuur vindt.

Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) gepositioneerd ten opzicht van geldende referentiewaarden. Een woning die zich in de groene zone bevindt, scoort dus goed op vlak van energie. Een woning in de rode zone zal energieverslindend zijn. Aan de hand van het energieprestatie-certificaat kunnen kopers en huurders verschillende woningen met elkaar vergelijken, op gebied van het (berekend) energieverbruik. 

Naast deze 'score' bevat het energieprestatiecertificaat ook een reeks energiebesparende aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn niet verplicht maar bieden de koper of huurder nuttige informatie over mogelijke energiebesparende investeringen.

Verder staan nog een aantal administratieve gegevens, zoals gegevens van de energiedeskundige, informatie over premies, ... vermeld op het EPC.

De eigenaar van een woongebouw die zijn gebouw wil verkopen of verhuren zal de nodige acties moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat een energieprestatiecertificaat beschikbaar is op moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Het energieprestatiecertificaat moet door de eigenaar-verkoper of eigenaar-verhuurder worden voorgelegd aan de (potentiële) kopers of huurders.

Bij verkoop van een woongebouw moet het energieprestatiecertificaat worden overgedragen aan de koper. Hoewel het EPC dus al aanwezig moet zijn vóór de ondertekening van de compromis of de akte, zal in de notariële akte een clausule met betrekking tot het EPC worden opgenomen. De notaris heeft meldingsplicht aan het Vlaams Energieagentschap indien geen EPC aanwezig is.

Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het energieprestatiecertificaat. Ook hier moet de eigenaar-verhuurder een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen aan de kandidaat-huurders.

Een energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van een woongebouw kan enkel opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type A.

VEA zal steekproefsgewijze controles uitvoeren op aanwezigheid en correctheid van het EPC. Indien geen EPC aanwezig is, zal de eigenaar uitgenodigd worden op een hoorzitting en riskeert hij een boete tussen 500 en 5000 euro. Het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen is verplicht bij de verkoop en verhuur van elke wooneenheid en moet dus opgemaakt worden per woning, per appartement, per studio....

Verkoop: de zuivere verkoop van het geheel in volle eigendom van een residentieel gebouw dat
niet door de burgemeester onbewoonbaar is verklaard;
Verhuur: de gewone huur, voor zover het gaat over een verhuur over een periode van meer dan
twee maanden, de onroerende leasing en de woninghuur van residentiële gebouwen.

Het EPC bij verkoop betreft enkel verkoop in volle eigendom. Bij schenking, bij verkoop van enkel vruchtgebruik, bij gerechtelijke onteigening, ... is dus geen EPC verplicht.

Een wooneenheid is elke eenheid in een gebouw met woonfunctie die energie verbruikt ten behoeve van mensen en die over de nodige (woon)voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. Woningen waar geen verwarming aanwezig is, zijnde geen opwekkings- of afgiftesysteem, moeten niet over een EPC beschikken. Ook voor onbewoonbaar verklaarde woningen is geen EPC nodig bij verkoop.

Het energieprestatiecertificaat blijft 10 jaar geldig. Wanneer de wooneenheid opnieuw verkocht of verhuurd wordt, binnen deze geldigheidstermijn van tien jaar, moet geen nieuw EPC voor verkoop of verhuur opgemaakt worden. Uiteraard moet wel steeds een kopie in geval van verhuur en het originele EPC in geval van verkoop worden meegegeven aan de nieuwe huurder of koper. 

Als in de woning intussen maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas door isolerend glas, kan de eigenaar er baat bij hebben om een nieuw energieprestatiecertificaat te laten opmaken. Het nieuwe energieprestatiecertificaat zal dan een betere score geven. 

Indien de woning recent werd gebouwd zodat reeds een energieprestatiecertificaat bij bouw beschikbaar is, moet geen EPC voor verkoop en verhuur van woongebouwen opgemaakt worden zolang het EPC voor nieuwbouw geldig is (eveneens 10 jaar).

Woningen die te koop of te huur worden aangeboden moeten over een EPC beschikken. Voor woningen die te koop worden aangeboden geldt de verplichting vanaf 01/11/2008, voor verhuur vanaf 01/01/2009.

Enkel een erkende energiedeskundige type A kan het EPC bij verkoop of verhuur opmaken.

Een energiedeskundige type A komt eerst ter plaatse de woning inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie ... Daarna stopt de energiedeskundige alle gegevens in een speciaal softwareprogramma om de energiescore te berekenen en het EPC op te maken. Hij ondertekent dan het EPC en overhandigt het aan de eigenaar van de woning. De opmaak van een EPC neemt gemiddeld ongeveer een halve dag in beslag.

De opmaak van het energieprestatiecertificaat gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld aan de erkende energiedeskundigen type A. Bij de inspectie moet de energiedeskundige type A het inspectieprotocol volgen. Door het gebruik van een vaste inspectiemethode en specifieke software wordt de reproduceerbaarheid verhoogd.

Opgelet: het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008 regelt eveneens de uitvoering van de vrijwillige energieaudit voor woningen. Een energieaudit die op vrijwillige basis wordt aangevraagd door particulieren en waarvoor een fiscaal voordeel is voorzien kan enkel uitgevoerd worden door een erkende energiedeskundige type B. Om erkend te kunnen worden als energiedeskundige type B is het volgen van een door het VEA erkende opleiding tot energiedeskundige type B vereist. Een energiedeskundige type B kan dus géén energieprestatiecertificaten voor verkoop en verhuur van woongebouwen opmaken, tenzij hij uiteraard ook de opleiding tot energiedeskundige type A volgt.

Het Vlaams Energieagentschap zal steekproefsgewijs controles uitoefenen op de geleverde prestaties, kwalificaties en de aanvullende vereisten van de erkende energiedeskundige, alsook op de correctheid en aanwezigheid van een energieprestatiecertificaat bij verkoop of verhuur van residentiële gebouwen.

Als misbruiken worden vastgesteld of als blijk wordt gegeven van kennelijke onbekwaamheid, kan het Vlaams Energieagentschap de erkenning van de energiedeskundige intrekken.

Als blijkt dat het energieprestatiecertificaat van onvoldoende kwaliteit getuigt of als uit de controle van de kwalificaties blijkt dat de energiedeskundige niet aan de voorwaarden voldoet, kan het Vlaams Energieagentschap de energieprestatiecertificaten in kwestie intrekken.

Als bij de controle blijkt dat het energieprestatiecertificaat niet met de werkelijkheid overeenstemt, kan het Vlaams Energieagentschap aan de energiedeskundige een boete opleggen tussen 500 en 5000 euro.

Het Vlaams Energieagentschap kan de eigenaar van een woongebouw een administratieve geldboete opleggen van minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro als de eigenaar die zijn woning verkoopt of verhuurt niet over een geldig energieprestatiecertificaat beschikt. Afwezigheid van een EPC is op zich geen reden dat de woning niet kan verkocht of verhuurd worden, echter de eigenaar loopt wel het risico op een boete. Vanaf  12 maart 2009 heeft de notaris ook meldingsplicht aan het VEA bij afwezigheid van een EPC en zal tevens een clausule in de notariële akte worden opgenomen.

Een EPC is enkel vereist bij verkoop van een residentieel gebouw in volle eigendom. Concreet betekent dit dat enkel in dat geval een melding dient gemaakt te worden aan het VEA als er geen geldig EPC beschikbaar is.

Als de wooneenheid op het moment van de verkoop niet beschikt over een verwarmingsysteem, is er geen verplichting tot het opmaken van een EPC. Onder geen verwarming wordt de afwezigheid van een opwekkings- of afgiftesysteem verstaan. In dat geval is geen melding van de notaris vereist. Als geldend bewijs wordt hier een gehandtekende overeenkomst tussen koper en verkoper aanvaard waarin vermeld wordt dat geen verwarming aanwezig is op het moment van het te koop stellen van de woning. In de authentieke akte kan ook opgenomen worden dat het om een wooneenheid zonder verwarming gaat en dat niet voldaan is aan de definitie van woongebouw uit het EPB-decreet, waardoor geen certificaat voor de betreffende wooneenheid dient opgemaakt te worden.

Als de notaris bij het verlijden van de authentieke akte vaststelt dat er voor het bewuste residentiële gebouw geen geldig energieprestatiecertificaat beschikbaar is, brengt hij het Vlaams Energieagentschap hier vervolgens onverwijld van op de hoogte. Als er geen EPC aanwezig is, zal de eigenaar uitgenodigd worden op een hoorzitting. De eigenaar loopt risico op een boete tussen 500 en 5000 euro.

Het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van woongebouwen en de vrijwillige energieaudit zijn twee verschillende zaken.

Naar analogie met het EPC bij verkoop en verhuur van woningen zal vermoedelijk eind 2010 ook het EPC bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen ingevoerd worden.

De concrete invoerdatum van het EPC bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen is nog niet bekend. Een EPC bij verkoop of verhuur van een niet-residentieel gebouw zal kunnen opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type D. Ook concrete informatie over de opleidingen tot energiedeskundige type D of over de certifcatiesoftware is nog niet bekend.

Onder meer het toepassingsgebied van het EPC voor niet-residentiële gebouwen werd met het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 geregeld (publicatie in Belgisch Staatsblad op 2 maart 2009. De concrete invoerdatum zal nog met een ministerieel besluit vastgelegd worden. 

Niet residentiële gebouwen zijn alle gebouwen behalve residentiële gebouwen, alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50m², tijdelijke gebouwen die niet langer dan twee jaar worden gebruikt, gebouwen die gebruikt worden voor erediensten en religieuze activiteiten, industriepanden, werkplaatsen of niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf.

Onder verkoop verstaat men de zuivere verkoop van het geheel in volle eigendom. Met verhuur bedoelt men de handelshuur, de gewone huur voor zover het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden, de onroerende leasing en de concessies.

Contact

Prudens Verduynlaan 11
8420 Wenduine
Tel. 050 42 91 41
GSM 0496 73 54 46